fbpx

משלוחים חינם למאווררי תיקרה

תאריך: 10/08/2022

תקנון מבצע סטאר 7 ללא מע”מ

אלקטרו סטאר  ב.גורלי בע”מ (להלן: “החברה“) , יבואנית מאווררי סטאר, מפרסמת מבצע  ברחבי הארץ ללקוחות פרטיים בתנאים שיפורטו בתקנון זה . תקופת המבצע ומלאי: תקופת המבצע הינה החל מיום 10/08/2022 עד ליום 04/09/2022 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. מינימום 500 יחידות (מדגמים שונים) במלאי, לפחות 100 לכל דגם. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף המבצע ו/או להגדיל את מלאי המאווררים המוקצה למבצע זה והכול ע”פ שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא כל הודעה מוקדמת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לתקן ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת.  השתתפות במבצע ומימוש ההטבות או מי מהן כפופים להוראות תקנון זה. רכישת מאורר חדש על ידי לקוח בתקופת המבצע תהווה קבלה, אישור והסכמה של הוראות תקנון זה. 1.כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו.
 • המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (ובכלל זה לא כולל לקוחות חברות ולקוחות עסקיים) 
פרטי המבצע  1. סטאר 7 ללא מע”מ (הנחה בגובה סכום המע”מ). המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד שיזמינו מאוורר סטאר 7 מכל סוגיו באולם התצוגה של סטאר, באתר האינטרנט של החברה אן באחד מרשתות השיווק המשתתפת במבצע ומפרסמת בהתאם ובאחריותה בלבד, וזאת בתקופת המבצע לעיל ויבצעו את מלוא התשלומים וההתחייבות על פיו (“לקוח”).  2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד. 3. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.  4. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להתקשר בו ולוותר על תנאי המבצע או על ההטבות. 5. לא יינתן כל זיכוי ו/או הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש ההטבות המוצעות במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה, הסבה ו/או העברה. מובהר כי ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן למאורר החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או למאורר אחר,  6. אין כפל מבצעים. 7. קוד מבצע מס’ -24 8. ט.ל.ח  
0
  0
  העגלה שלך
  רוקן עגלהחזרה לחנות
   Calculate Shipping
    סוג חדר
    סוג חדר
    עוד...
    מידה
    מידה
    צבע
    צבע
    טווח מחירים
    טווח מחירים - slider
    03000